Museiambulansen

Museipedagogik för skolor och daghem. En konst-och kulturhistorisk resurs.

Museiambulansen besöker kostnadsfritt skolor och daghem i landskapet Åland under Åland 100.

Huvudsyftet med undervisningen är att eleverna på ett kul och upplevelseorienterat sätt får bilda sig en grundläggande uppfattning om hur deras eget liv har rötter i tidigare generationer och deras levnadsvillkor. Eleverna får lära sig förstå att den egna kulturen och andra kulturer är resultat av historiska utvecklingsprocesser.

Kulturarvets identitet

Undervisningen syftar till att skapa förståelse för kulturmiljö, traditioner och människors levnadsvillkor, och därigenom ge insikt om den identitet som kulturarvet ger. Eleverna tillägnar sig kunskap om det historiska kulturarvet och om dagsaktuella händelser både ur ett världshistoriskt och ur ett åländskt perspektiv.

Varje lektions innehåll är noga planerad och är baserad på den åländska läroplanen i historia, samhällskunskap, bild och färdighetsämnen. Genom att använda läroplanen som plattform har vi möjlighet att tillsammans med skolor och daghem skräddarsy varje besök utifrån förutsättning, behov och kunskapsnivå. På detta sätt bidrar vi med vår expertis som ett komplement till att uppnå kunskapsmålen i respektive läroämne. 

Museiambulansen erbjuder skolbesök med aktiviteter och lektioner om:

  • Stenålder – mat, djurliv, boplatser, leridoler och forskning.
  • Bronsålder till vikingatid - livet på gården, hantverk, handel och resande.
  • Medeltid – livet i slott och bondgård.
  • Stormaktstiden
  • Allmoge och postforsling över land och hav.
  • Skolmuseet Vårdö, en skoldag 1920. (Enbart maj, augusti och september)
  • Den åländska självstyrelsen 1921-1922, händelserna som formade den åländska självstyrelsen. 
  • Åländska konstnärer 

Förutom detta kan det även väljas utfärdsmål till fornlämningar i elevernas närmiljö. Skolan eller daghemmet står då för eventuell transport av elever och egen personal samt eventuellt behov av lunch och mellanmål.