Fynd av lertassar

Lertassar (amuletter av bränd lera) har hittats i brandgravar från den yngre järnåldern på Åland. I samlingen finns det idag (år 2021) cirka 120 stycken, hela och fragmenterade, som tolkats som lertassar, varav 25 stycken är bevarade i ett sådant skick där fyra till fem fingrar/klor ses i den bredare delen av föremålet. Utseendet varierar kraftigt mellan de olika brända lerföremålen och i bildgalleriet visas ett urval.

Lertassarna är placerade centralt i graven i anslutning till gravurnan där askan efter den döde och gravgåvorna finns. I några gravar är tassen likt en amulett placerad på en sandstenshäll som ett lock över gravurnan. Lertassarna förknippas därför med begravningsritualen och föreställningar kring döden. Det har hittats liknande lertassar från Volgaregionen i Ryssland, men traditionen att tillverka lertassar är äldre på Åland än i de ryska regionerna. 

Lertassarna har av de flesta forskare traditionellt tolkats som björn- eller bävertassar. Ben och klor av björn, sannolikt från importerade björnfällar, förekommer i gravar från perioden. Bävern har inte heller utgjort ett inslag i järnåldersfaunan, men båda djuren kan ändå ha haft en symboliskt viktig innebörd i människornas föreställningsvärld. Det finns även tolkningar där man tänker sig att tassen snarare avbildar en människohand som en amulett vilket har fungerat som ett skydd mot det onda ögat. Vilken tolkning man än väljer så besitter lertassarna fortfarande en mystik och magi som vi ännu inte kan säkert förklara.

Vad tror du att de kan föreställa och vilka tankar väcker de hos dig?