Besök, forskning och lån

Riktlinjer för besök och lån i den arkeologiska samlingen vid Ålands museum

Forskare, studenter och andra intressenter har möjlighet att besöka Ålands Museums (ÅM) arkeologiska samling för att studera föremål. Föremål kan även lånas ut för utställning och forskning, förutsatt att en institution står bakom utlånet. Museets verksamhet finansieras av offentliga medel och därför skall samlingar och arkivalier ses som offentliga handlingar som skall tillgängliggöras.

Fyndkataloger på en hylla

Arkivhandlingar

Besökare är välkomna att ta del av arkivhandlingar såsom rapporter och kataloger, vilka studeras på plats vid Ålands museum. I dagsläget är endast en mindre del material digitaliserat. Vid överenskommelse med ansvarig antikvarie kan enstaka handlingar skannas in och skickas digitalt i mån av tid och resurs.

För forskning

För forskare och studenter finns möjlighet att på plats studera föremål från samlingen och ta del av arkivhandlingar såsom rapporter och kataloger för forskning. Museet önskar i första hand att forskning kan bedrivas på plats vid museet där det finns ändamålsenliga utrymmen för de flesta uppgifter och föremål ur samlingarna då på ett säkert sätt kan göras tillgängligt. För att ditt besök ska ge bästa möjliga utbyte, samtidigt som kravet på samlingarnas ordning och föremålens säkerhet inte eftersätts, skall besöket planeras enligt följande:

  • Skicka in din ansökan i god tid, senast 1 månad innan önskat planerat besök. Magasinet har öppet under kontorstid. Beskriv även ditt projekt/syfte/avgränsning så tydligt som möjligt för att underlätta antikvariens informationssökning. Detta skall skickas in innan inbokat besök.
  • Förbered ditt besök väl genom att lista uppgifter kring de föremål eller handlingar du önskar studera.
  • För studenter vid högskola/universitet: Studenten skall tillsammans med sin handledare ta kontakt med museets antikvarie. Besöket skall även planeras i samråd med handledaren.

Möjligheten att ta emot besök är beroende på materialets omfattning och personalens arbetsbelastning. Vid besök är det alltid ansvarig samlingsantikvarie som leder besöket i magasin och arkiv. Forskare och studenter som beviljats tillgång till samlingen ska iaktta museets direktiv/föreskrifter gällande hantering av föremål och vistelse i museets lokaler.

Elektronisk ansökan för besök, lån, och provtagning finns längre ner på sidan.

För andra intressenter

Den arkeologiska samlingen är även öppen för besök i mån av möjlighet för andra än forskare och studenter. Inför besöken skall det klargöras vad man önskar se vid besöket och vilken information man önskar få. I övrigt gäller samma villkor som ovan.

Fotografering

Det finns särskilda villkor som gäller vid fotografering av föremål, vilka diskuteras med ansvarig antikvarie och fototillstånd söks vid behov för kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.

Forskarlån

Föremål och material ur den arkeologiska samlingen kan lånas i forskningssyfte, förutsatt att en institution står bakom lånet. Innan föremål lämnas ut måste tillståndet vara beslutat och undertecknad av beslutsfattare. I beslutet framgår villkoren för lånet och det är låntagarens ansvar att ombesörja att villkoren uppfylls. Ansvaret för det lånade materialet står alltid låntagaren för och det är dens ansvar att se till att materialet är försäkrat och att en säker förvaring i låsta och brandsäkra utrymmen garanteras under lånetiden. Särskilda krav gäller för metallfynd och deras förvaring under låneperioden.

Utlån beviljas för 1 år med möjlighet till förlängning med 1 år i taget vid inkommen anhållan om förlängning, dock högst 5 år. Anhållan om att förlänga lånetiden skall vara Ålands museum tillhanda senast 1 månad innan lånets utgång.

Forskarlån är avgiftsfria men eventuella transportkostnader betalas av låntagaren. Låntagaren ansvarar för upphämtning av lånematerialet från Ålands museum och transporten bör genomföras i enlighet med museets direktiv. Ålands museum skickar inte föremål.

Återbördningssättet ska alltid meddelas till Ålands museum i god tid innan lånets utgång. Låntagaren ansvarar för återbördandet av materialet till Ålands museum och ansvarar för att materialet förs tillbaka på ett säkert sätt i enlighet med museets direktiv. Personlig överlämning rekommenderas.

För studenter vid högskola/universitet: Lån skall diskuteras i samråd med den studerandes handledare och museets antikvarie. Handledaren lämnar in anhållan och ansvarar att ovanstående uppfylls.

Låntagaren för externa lån är den enheten där forskningen bedrivs och enhetschefen eller motsvarande ansvarar för lånet. När det gäller studenter eller forskastuderande bör handledaren vara ansvarig för lånet. Externa lån beviljas inte till enskilda forskare som saknar anknytning till en enhet som kan ansvara för föremål.

Provtagning

Provtagning kan utföras efter godkännande av Ålands museum och givet tillstånd trätt i kraft. Det är den ansvarige samlingsantikvarien som bedömer vilka analysmetoder som får användas och vilket material som får analyseras. Alla kostnader kring analyser, transporter och försäkringar ombesörjes av låntagaren.

För forskning som kräver provtagning önskar ÅM i första hand att provtagningen kan genomföras på plats vid museet. Om genomförandet av forskningen bedöms vara omöjligt av den sökande och museet kan ett tidsbundet externt lån beviljas och då till en enhet som kan uppvisa godkända krav för förvaring och säkerhet enligt ÅM:s direktiv. Provtagning bör genomföras i samråd med museets personal enligt givna direktiv. Direktiven kan variera från fall till fall beroende på typ av forskning som ska utföras. Föremål från samlingarna tas fram i samråd med ÅM:s personal. 

Provtagningen är avgiftsfria, dock skall en skriftlig redovisning av resultat alltid skickas till Ålands museum efter utförd analys, men senast inom 5 år efter första tillståndet beviljats. Enbart hänvisning till bilagor i rapporter och publikationer godkänns ej. Ett exemplar av slutgiltig rapport, uppsats, avhandling eller annan publikation skall sändas till Ålands museum.

Ansökan för besök, lån, och provtagning kan göras digitalt via vår e-formulär.

Utställningslån

Lån av föremål till extern utställning kan beviljas där en institution står bakom lånet. Lånet beviljas för maximalt 5 år, med möjlighet till förlängning. I anhållan måste det framgå information som bland annat syfte, lånetid och säkerhet i lokalen där lånet förvaras. Låntagaren bekostar alla kostnader, ansvarar för att korrekta tulltillstånd finns, försäkringar och dylikt. Tillståndsbedömning samt dokumentation av föremålet görs av Ålands museum innan utlämning.