Besök, forskning och lån

Riktlinjer för besök och lån i den arkeologiska samlingen vid Ålands museum

Forskare, studenter och andra intressenter har möjlighet att besöka Ålands Museums (ÅM) arkeologiska samling för att studera föremål. Föremål kan utifrån vissa riktlinjer lånas ut till forskning, förutsatt att en institution står bakom utlånet. Museets verksamhet finansieras av offentliga medel och därför ska samlingar och arkivalier ses som offentliga handlingar som ska tillgängliggöras.

Syntolkning: På en hylla står sex stycken arkivpärmar uppradade bredvid varandra. På pärmarnas ryggar finns etiketter fästa som berättar att pärmarna innehåller Ålands museums fyndkataloger.
Syntolkning: På en hylla står sex stycken arkivpärmar uppradade bredvid varandra. På pärmarnas ryggar finns etiketter fästa som berättar att pärmarna innehåller Ålands museums fyndkataloger.

Arkivhandlingar

Besökare är välkomna att ta del av arkivhandlingar såsom rapporter och fyndkataloger, vilka kan studeras på plats vid Ålands museum. I dagsläget är endast en mindre del material digitaliserat. Vid överenskommelse med ansvarig antikvarie kan enstaka handlingar skannas in och skickas digitalt i mån av tid och resurs.

Rapporter

Arkeologiska rapporter finns delvis digitaliserade genom portalen Kyppi.fi. Välj Kulttuuriympäristön tutkimusraportit - arkeologia och sedan vilken kommun från listan under menyn kunta.

Fyndkataloger

Fyndkataloger som tillhör Ålands museums samlingsserie "ÅM" är inte tillgängliga på nätet. Däremot kan man finna fyndkataloger tillhörande Nationalmuseets samlingsserie "NM" på Kyppi.fi. Välj Muinaiskalupäiväkirja - arkeologiset kokoelmat. Du kan antingen söka på kommun - kunta - eller genom fyndkatalogens huvudnummer - päänumero.

 

För forskning

För forskare, doktorander och studenter finns möjlighet att på plats studera föremål från samlingen och ta del av arkivhandlingar såsom rapporter och kataloger för forskning. Museet önskar i första hand att forskning genomförs på plats vid museet där det finns ändamålsenliga utrymmen för de flesta uppgifter och föremål ur samlingarna då på ett säkert sätt kan göras tillgängligt. För att ditt besök ska ge bästa möjliga utbyte, samtidigt som kravet på samlingarnas ordning och föremålens säkerhet inte eftersätts, ska besöket planeras enligt följande:

  • Skicka in din ansökan i god tid, senast 1 månad innan önskat planerat besök. Magasinet har öppet under kontorstid. Beskriv även ditt projekt/syfte/avgränsning så tydligt som möjligt för att underlätta antikvariens informationssökning. Detta ska skickas in innan ett besöks bokas in.
  • Förbered ditt besök väl genom att lista uppgifter kring de föremål eller handlingar du önskar studera.
  • För studenter och doktorander vid högskola/universitet: Studenten/doktoranden ska tillsammans med sin handledare ta kontakt med museets antikvarie, lämpligast genom e-post kontakt. Besöket ska även planeras i samråd med handledaren.

Möjligheten att ta emot besök är beroende på materialets omfattning och personalens arbetsbelastning. Vi tar emot besök under veckodagarna tisdag, onsdag och torsdag. Vid besök är det alltid ansvarig samlingsantikvarie som leder besöket i magasin och arkiv. Forskare, doktorander och studenter som beviljats tillgång till samlingen ska iaktta museets direktiv/föreskrifter gällande hantering av föremål och vistelse i museets lokaler.

OBS! Känner du dig sjuk, gäller också vid förkylningssymptom, ber vi dig avboka besöket även om det är med kort varsel.

För andra intressenter

Den arkeologiska samlingen är även öppen för besök i mån av möjlighet för andra än forskare och studenter. Inför besöket ska det klargöras vad man önskar se vid besöket och vilken information man önskar få. I övrigt gäller samma villkor som ovan.

Fotografering

Det finns särskilda villkor som gäller vid fotografering av föremål, vilka diskuteras med ansvarig antikvarie och fototillstånd söks vid behov för kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.

Forskarlån och provtagning på fyndmaterial

OBS!

Lån och provtagning på fynd ur samlingen är för tillfället inte möjligt då nytt låneavtal med lånevillkor, provtagningsvillkor och riktlinjer ska tas fram för den arkeologiska samlingen (13.10.2023).  Vid frågor vänligen kontakta samlingsansvarige Veronica Lindholm.

Handläggningstiden för inkommande låneansökningar är maximalt 3 månader och inga förhandsbesked kommer att ges innan beslut.

Utställningslån

Lån av föremål till extern utställning kan beviljas där en institution står bakom lånet. Kontakta Ålands museum för mer information.