Glasflaska

Objekt: Flaska av brunt glas
Användare: Barken NIKOLAJ II av Lemland
Material: Glas
ID M 68:1

Flaska av brunt glas som fortfarande är försluten och har cirka 1/3 del av vätskan kvar bevarad i flaskan, sannolikt brännvin. Flaskan är bärgad från vraket av barken NIKOLAJ II av Lemland. Flaskförslutningen är kraftigt korroderad och flaskan förvaras upprätt i föremålsmagasinet. 

Notis i Tidningen Åland, lördag 28 oktober 1899, nummer 106:

Barkskeppet NIKOLAI II förolyckadt.

- Åländska barkskeppet NIKOLAI II, kapten K. E. Nylund, afseglade i tisdags på förmiddagen trälastadt från Sundsvall med destination till Bristol. Kl.11 påföljande natt, då fartyget befann sig på höjden af östra Finngrundet seglande för nordvästlig vind med kurs för att gå genom Ålands haf, växte vinden till orkanlik storm med snötjocka. Då känning af Finngrundets fyr icke ficks, lades kl.1 på natten bi för babords halsar, hvarvid samtliga segel förutom förstång och stor undre märsseglet blåste sönder. Två timmar senare vändes och fartyget lades i vind för styrbords halsar, men kunde icke manövreras, utan dref sidlänges till följd af den starka strömsättningen och vinden, som nu var mera västlig än i början af natten. Kl.6 på morgonen stötte fartyget på ett grund och gick öfver, hvarefter öfre riggen kapades och bägge ankarena fäldes. Den ena ankarkettingen sprang och äfven det andra ankaret gick  förloradt, hvarefter fartyget fortfor att drifva redlöst under vildt öfverbrytande sjö, som skadade relingen och bortrykte en stor del af däckslasten. Kl.8 på morgonen strandade fartyget på Degerskär invid Signildskär. Besättningen räddades till Signildskär först på torsdagsmorgonen efter att hafva tillbragt ett förfärligt dygn ombord. Fartyget ligger nu vattenfyldt vid Degerskär och blir vrak.

- NIKOLAI II var ett af den åländska flottans bästa och vackraste fartyg, bygdt i Nova Scotia 1880 och mätande 936,04 reg.ton. Hufvudredare är kapten Melander. Fartyget var oförsäkradt, men afsikten var att nu anlöpa Mariehamn för att komplettera besättningen, hvarjämte fartyget skulle assureras. Den förlust som genom detta skeppsbrott drabbar rederiet och den åländska flottan är stor och kännbar.