Jomala kyrka

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_339_4

Interiörer i Jomala kyrka. Fotot är förmodligen taget i samband med ny invigningen av kyrkan efter restaureringen 1961. Sankt Olofs kyrka i Jomala ligger mitt på Åland, intill det största järnåldersgravfältet i socken. Den uppfördes mitt på den kalkrika Jomalaslätten och är därför den enda åländska kyrkan utan direkt vattenkontakt. Ändå har kyrkans torn fungerat som ett landmärke för sjöfarare. Kyrkan är en av de äldsta bevarade stenkyrkorna i hela Finland. Vid arkeologiska utgrävningar på platsen påträffades inga spår efter en eventuell äldre träkyrka. Däremot finns det många tecken på kyrklig aktivitet under början av 1200-talet. Från denna tid härstammar också kyrkans dekorativa kalkstensskulpturer, det s.k. Jomalalejonet och det lilla människoansiktet. Av kyrkans många välbevarade skulpturer märks främst krucifixet till vänster om altaret. Det härstammar troligen från senare hälften av 1200-talet. Innerväggarna i Jomala kyrka har fyllts med heltäckande, unggotiska kalkmålningar från 1280-talet. Målningarna var färgmättade, i gult, blått, grönt och rött. Fornminnesföreningens ritningar från 1871 möjliggör en rekonstruktion av kyrkans interiör från ca 1290. Genom planlösning och proportioner och genom användningen av stenskulpturer i det dekorativa programmet skiljer den sig radikalt från alla andra åländska kyrkor. Kyrkan blev ombyggd i slutet av 1800-talet, restaurerad 1961, sanerad och ombyggd ännu en gång 1992.