Sevärt runt Rödhamnsöarna

Runt om på öarna finns det många olika slags spår av historien. Det finns möjlighet att besöka och upptäcka platserna med hjälp av kartan med tillhörande beskrivningarna till de olika sevärdheterna. 

Vi vill påminna er om att vistelse på öarna ska ske med respekt för naturen och de lämningar som finns. Det är inte tillåtet att flytta på stenar och andra föremål, rista i berg och skada vegetation, göra upp eld eller på annat sätt påverka byggnader och lämningar. Lämningarna är skyddade enligt Landskapslagen om fornminnen (1965:9). Fasta fornlämningar är fredade som minne av Ålands tidigare bebyggelse och historia.

karta över sevärdheter och kulturlämningar
Kartan visar rödhamnsöarna med 10 stycken utmärkta sevärdheter och kulturlämningar.
Formgivning: Elin Nyman, E Nyman design.
​​

1. Vraket vid Granö

På 17 meters djup ligger ett välbevarat vrak av trä som hittades av dykare 1995. Vraket står fortfarande upprätt på sandbottnen och är sannolikt resterna av skonaren PLANET av Pargas som byggdes 1898 i Estland. I den åländska skärgården ligger otaliga vrak som vittnar om den livliga sjöfarten som dominerat de åländska vattnen under många generationer. Modellen av vraket är byggd 2007 av Harry Alopaeus.

Vraket av skonaren PLANET
Syntolkning: En närbild på ett modellbygge av vraket. Modellen ska föreställa vraket såsom det ligger på sjöbottnen. Bilden är beskuren så att två tredjedelar av vraket syns där fören är vänster i bild. Tunna platta träpinnar ska föreställa bordsplankor och skrov. Vraket ligger på en gråmålad sjöbottnen intill en ljusbrun bergsrygg, delvis nedsjunken i sjöbottnen. Vrakets skrov är relativt intakt och formen är bibehållen så man får en tydlig uppfattning om hur det ser ut i verkligheten. 

2. Sjökrogen på Gloskär

På Gloskär finns idag flera synliga spår efter den sjöfararkrog som en gång legat på platsen. När ni strövar runt i området kommer ni att stöta på både hus- och byggnadsgrunder, en brunn, den gamla hamnbassängen med spår av bryggor och en helt intakt murad jordkällare.

Källaren på Gloskär
Syntolkning: En kallmurad jordkällare omgiven av grönskande växtlighet. Källarens öppning är vänd mot fotografen men saknar dörr. 

3. Sjökrogens hamnbassäng

I naturhamnen på Gloskärs västra sida har sjökrogens hamn en gång legat. Idag syns bara spåren av stenkonstruktionen för hamnbassängen. Trots det skyddade läget mellan öarna är hamnen hårt utsatt av de starka vattenströmmarna som skapas av passagerarfärjorna som passerar i de intilliggande farlederna. Det har utförts arkeologiska undersökningar både på land och vatten där rester av olika byggnadskonstruktioner har hittats tillsammans med många föremål som vittnar om en plats med liv och rörelse.

Sjökrogens hamnbassäng
Syntolkning: Bilden visar en stenig strandlinje som sträcker sig som en båge längs bakre delen av bilden och övergår i högra hörnet till en kal strandklippa. Närmast i bild är den gamla bryggkonstruktionen som består av olika stora stenar lagda i en L-formation bort från fotografen. Strandlinjen och den L-formiga stenkonstruktionen skapar en bassäng med öppning mot höger längs med strandklippan. På bilden ser man att vattnet rör sig och är strömt. Vattnet är klart och ljusgrönt och det är en solig dag.

4. Vattenståndsmärken

Längs med farlederna finns det på flera ställen en speciell typ av officiella ristningar. Ristningarna är vattenståndsmärken från olika tider som placerades ut som referenspunkter för framtida forskning om jordens höjning och sänkning längs med Finland kuster. Intill hamnen på Gloskär finns tre sådana märken inristade med datum och åratalen Juli 19/1900 och Juli 7/1907 samt snett ovanför årtalet 1840.

Vattenståndsmärken på Gloskär
Syntolkning: Bild tagen från vattnet där största delen av bilden består av en bergsklippa. Närmast fotografen ses vattenlinjen längs berget. Berget är ljusrött närmast vattnet och övergår mot en mörkare färg och är täckt av lav. I högra delen av bilden, där vattnet möter berget, finns ett kors inristat i berget. Ovanför både vänstra och högra korsarmen finns text och årtal inristat. Snett upp till vänster om korset finns en T-formig inristning där årtalet 1840 är inristat ovanför den horisontella linjen.

5. Byggnadslämning på Rödö

På Rödös norra sida finns en byggnadslämning synlig där väggarna mäter 11 x 16 meter. Den finns i nära anslutning till området med de många ristningarna i berget och en äldre förankringsplats. I den åländska skärgården finns det flera plaster med lämningar efter både sjöfartskapell och sjökrogar. Byggnadslämningen på Rödö har både tolkats som resterna av ett medeltida sjöfararkapell och en medeltida sjökrog, som senare skulle ha flyttats till Gloskär.

Byggnadslämning på Rödö
Syntolkning: En fyrkantig formation bestående av stora mängder sten av olika storlekar som liknar en nedrasad mur. Inne i formationen växer det gräs. Omkring stenformationen finns det enbuskar och några lövträd. Stenarna är täckta av grå lav.

6. Ristningar i berget

På Rödö finns ett område med flera olika ristningar i berghällen som resande har fördrivit tiden med att hacka in. Ristningarna kan vara svåra att upptäcka i både strålande solsken och vid mulet väder, så ett tips är att leta i gryningen eller skymningen i släpljus. De vanligaste ristningarna är namn och i några fall vapensköldar, men den tydligaste ristningen är ett solur som är inhugget under en vapensköld med namnet Olof Göstafsson och årtalet 1621. Olof Göstafsson var befallningsman över Kastelholm och Åland under åren 1610- 1612. En annan ristning är en sköld med tre egendomliga små huvuden, som ska föreställa björnhuvuden, och en halvmåne omgiven av texten ARF-FORBUS/G MAI och datumet 1647/22 SEP. Ristningen härrör från ett besök generalmajoren Arvid Forbus gjorde vid Rödhamn hösten år 1647.

Ristningar på Rödö
Syntolkning: Bilden visar inristningar i berghällen en solig dag. Skuggorna i ristningarna gör att de syns tydligt på bilden. Bilden är tagen så att bara ett halvt solur med siffror syns närmast fotografen och ovanför finns en trekantig vapensköld inristad med text och årtal. Berghällen är täkt av gröna och gråa lavar.

7. Kummel och stenrösen

På Rödös högsta punkt finns ett vitkalkat stenkummel och flera stenrösen. Rösena har varierande utseende och storlekar och deras ålder är inte känd. Flera av dem påminner i utseende om förhistoriska gravrösen men det kan även vara rester av äldre sjömärken. På öns högsta punkt står kumlet som fungerat som ett sjömärke och är byggt av resterna från tidigare militärbatterier och kummel som stått på samma plats.

Kummel och stenrösen på Rödö
Syntolkning: Bilden visar en fyrkantig hög stenformation som delvis har vit färg bevarat, omgiven av ett långt horisontellt röse med stora mängder sten av olika storlekar. Stenformationen och röset ligger ovanpå berghällen och låga enbuskar finns både bakom och framför. Bakom ses den blåa himlen och det är en solig dag. Den rödaktiga berghällen är täckt till stora delar av gråsvart lav och sprickor ses i berget som går åt olika håll.

8. Stenlabyrint

Stenar utlagda på berget som formar en labyrint finns på flera ställen i den åländska skärgården. Stenlabyrinterna kallas även för jungfrudanser och enligt folktraditionen byggdes dessa för lek och spel, kanske av sjöfarare och fiskare i väntan på vind, eller av lokalbefolkningen. Labyrinterna är svåra att datera och har en lång tradition eftersom man lagt ut sådana ända från förhistorisk tid till nutid.

Stenlabyrint på Rödö
Syntolkning: Bilden visar en slingrande stenformation över berghällen. Stenarna är ungefär lika stora och det ska föreställa en stenlabyrint. Bilden visar inte hela labyrinten och formationen ser mest ut som slingrande ormar av sten. Omkring och i labyrinten växer låg grön växtlighet där berget och stenarna är täckta av grågröna fläckar av lav. I bakgrunden ses den vitmålade lotsstugan till höger och till vänster ses den vitmålade radiofyren och sjömärken på bergen som försvinner ner i havet. Det är en solig och fin dag men himlen långt i bakgrunden är ganska ljusblågrå.

9. Ristningar vid lotsstugan

När ni lyfter blicken söderut från Radiofyren ser ni lotsstugan på Långös högsta punkt. Strax söder om den vita träbyggnaden finns ett solur samt några namn, initialer och årtal inhuggna i berghällen. Besök lotsstugan och se om ni kan hitta ristningarna och klura ut vad de föreställer.

Lotsstugan på Långö
Syntolkning: Ett mindre hus i ett och ett halvt plan av rektangulär form. Bilden är tagen snett från sidan så både en kort- och en långsida kan ses. Huset står på en bergsklippa omgiven av låga träd och buskar. På högra sidan av långsidan finns en mindre farstu med dörr och rombiska fönster. På vardera fasadsida av huset finns ett större fönster. Huset är vitmålat med mörkgröna detaljer på hörnen och runt fönster. Till vänster om huset står en flaggstång där en finska flaggan vajar för vinden.

10. Bergsringar

I flera av de gamla hamnarna finns kraftiga förtöjningsringar av järn fastsatta i berget avsedda att förtöja fartyg i. De placerades ut av myndigheterna under äldre tid och är än idag i mycket välbevarat skick trots sin ålder. Bergsringarna på Rödhamnsöarna härstammar troligen från början av 1800-talet då de finns omnämnda i skrivelser och brev från den tiden.

Bergsring på Gloskär
Syntolkning: En närbild tagen i höjd med berghällen och blickar ut mot sjön. I bakgrunden ses gästhamnen suddigt och växtligheten grönskar. Närmast i bild till höger finns en rejäl och rund järnring fäst i berget med en nerborrad järnögla. Järnet är mörkbrunt och rostigt. På klippan växer gräs och rosablommande gräslök. Mellan klippan och gästhamnen i bakgrunden åker en äldre motorträbåt förbi med vitt kapell. Båten är oskarp på bilden. I aktern vajar finska flaggan. Det är en vacker och solig dag med lätt vind. Vattnet är blått och gnistrar i solskenet. Stämningen är idyllisk och stämningsfull.