Amatörarkeologiska utgrävningar i Geta

De amatöraraekologiska utgrävningarna i Geta (fornlämning Ge 16.9) är ett samarbete mellan forskarna Jan Fast, Janne Soisalo och Medborgarinstitutet på Åland. Utgrävningarna har genomförts under ett par veckor i augusti under åren 2021-2023. Utgrävningarna förväntas fortsätta ännu under 2024-2025.

utgrävning

Utgrävningen har fokuserat på att undersöka en boplats från stenålder. Platsen upptäcktes vid en inventering 1984-1985. Under 2021 gjordes provutgrävningar med syfte att bestämma boplatsens utbredning.  Utgrävningen har från 2022 fokuserar på att undersöka stenåldersboplatsen mer djupgående. En viktig del av projektet är också att öka intresset för Ålands förhistoria, både lokalt på Åland och i andra nordiska länder.

Utifrån fyndmaterialet har slutsatsen dragits att platsen varit bebodd under gropkeramisk och snörkeramisk tid, för ungefär 5000 år sedan. Många fina fynd har grävts upp på platsen, bland annat stora mängder dekorerad keramik. Några riktigt intressanta fynd från platsen är ett antal fragment av lerfigurer av samma typ som tidigare bland annat har hittats vid Jettböle och Åsgårda. Det har även hittats en konstruktion som tolkats till en eldstad eller ugn.

Under 2023 år utgrävning hittades närmare 50 fragment av lerfiguriner, så kallade leridoler, första fragmentet av kiukaiskeramik samt ett mycket intressant område med omrörda lager innehållande fet sältran. Detta område kommer att undersökas vidare under 2024 då utgrävningen kommer att bedrivas inom Nordiskt amatörarkeologiskt undersökningläger (nau) med deltagare från Danmark, Sverige, Finland och självfallet Åland kan delta. Vill du läsa mer om Jan Fasts projekt kan du besöka hans blogg

Leridol
Ett leridolshuvud, fotad i fält. Foto: Jan Fast 

Eftersom utgrävningen är utformad som en kurs för allmänheten utan särskilda förkunskapskrav har både vuxna och barn fått chansen att vara med och gräva. Kursen har varit mycket populär och många av deltagarna har återkommit varje år.

En publikation med resultat från utgrävningarna förväntas vara färdig under 2026 och förhoppningsvis resulterar utgrävningarna i en utställning vid Ålands museum.

I filmen Amatörarkeologisk utgrävning i Geta  berättar utgrävningsledare Jan Fast och några deltagare mer om utgrävningen. Fler korta filmer i olika teman hittar du här.