Bronsålder

Ca 1500 - 500 f.kr (f.v.t)

Bronsåldern är en period under Ålands förhistoria som vi inte vet lika mycket om som tiderna innan och efter. Detta beror inte på att inga människor har rört sig på öarna, utan forskningen och arkeologiska undersökningar har till stor del fokuserat på andra typer av forntida lämningar. Förekomsten av gravrösen, spår av boplatser och några praktfulla fynd vittnar om att människor levde här under bronsåldern. Vi vet att det finns boplatser från perioden på Åland men dessa är relativt outforskade. Den mest undersökta boplatsen från bronsåldern finns i Otterböte på Kökar, som docent Kenneth Gustavsson har forskat på i sin avhandling Otterböte – New Light on a Bronze Age Site in the Baltic, som finns att läsa i Mariehamns stadsbibliotek. 

En annan plats som vittnar om bronsåldersmänniskans liv och förställningsvärld på Åland är gravfältet Grytverksnäset i Saltvik där man finner en samling av båtliknande skeppssättningar. Både Otterböte och Grytverksnäset är platser som kan besökas på egen hand.

Under bronsåldern såg Åland inte likadant ut som idag. Inlandsisen har under tusentals år pressat ned landmassan och när isarna smälter reser sig Åland upp ur havet.  De första människorna kommer till Åland redan under stenålder, då var Åland mest några kobbar ute i havet. Under bronsåldern har landet höjt sig mera men Åland är fortfarande mycket mindre än idag och miljön påminner förmodligen mer om ytterskärgård.

Hur levde man?

Otterböte

Eftersom få boplatser från bronsåldern har undersökts arkeologiskt så vet vi inte så mycket om hur människornas vardag såg ut. Den boplats vi vet mest om finns i Otterböte på Kökar. Här har människorna ägnat sig åt säljakt och fiske. På platsen finns välbevarade stencirklar med härdar vilka är rester från hyddor. Man har även funnit rikligt med keramik. Keramiken har förmodligen använts som behållare till tran. Keramiken har dekorerats genom att krukmakaren dragit med fingrarna och skapat ett dekorativt vågmönster på ytan. Denna typ av keramik kallas för fingerfårad keramik.

Fingerfårad keramik

Människorna som levde på boplatsen i Otterböte levde av jakt och fiske. Vi får nog tänka oss att inte alla människor på Åland levde som på Otterböte, längre upp på land hade man kanske andra typer av bosättningar. Under bronsåldern så blir det vanligare med tamdjur, så som kor och får.

I Grytverksnäset i Saltvik finns ett gravfält från bronsåldern som undersöktes arkeologiskt 1938. Gravfältet består av skeppssättningar och stenkumlar. Inne i en av stenkumlarna grävde arkeologer fram en kista av kantställda stenar. Kistan innehöll brända ben, krukbitar och fragment av en rakkniv.  Rakknivar är ett fynd som man ofta hittar i gravar från bronsåldern i Skandinavien.

Skeppsättning

Värdefull metall

Det finns två riktigt unika fynd från bronsålder som är utställda i Ålands kulturhistoriska museums basutställning.  Två prakfulla vapen med klingor och dekorativa fästknappar. Svärdsknapparna har olika form men är dekorerade med snarlika mönster. Vapnen hittades år 1849 i ett bronsåldersröse i Sundby, sund. Intill vapnen fann man bränd ben efter människa. Vapnen är sannolikt importerade till Åland, vilket tyder på internationella förbindelser. Personen som ägde vapnen hade förmodligen både makt och pengar och föremålen kan tolkas som dyrbara statussymboler.

Bronssvärd

Bronset är en nymodighet för tiden och föremålen i brons gjuts i formar. Metallerna är dyrbara och man har därför spekulerat i om verktyg och föremål i brons ska tolkas mer som statussymboler än bruksföremål.