Seminariegrävningar i Bartsgårda i Finström

I Bartsgårda i Finström (fornlämning Fi 2.1) har Helsingfors universitet arrangerat seminariegrävningar under 2020-2023. 2023 var sista året för seminarieutgrävningarna på Åland. En av de ansvarig för utgrävningarna är biträdande professor i arkeologi Kristin Ilves. Seminariegrävningarna är en del av utbildningen i arkeologi. Studenterna får möjlighet att lära sig alla moment i en utgrävning.

utgrävning

I Bartsgårda finns ett stort gravfält av från yngre järnåldern. Intill gravfältet har man även noterat eventuella husgrunder. Målet med utgrävningen var att undersöka om de misstänkta husgrunderna verkligen var hus och när de byggdes och vilken funktion de har haft.  Redan under den första utgrävningen 2020 kunde man konstatera att det faktiskt fanns hus på platsen med dateringar till yngre järnålder, alltså samtida med gravfältet.  Kristin Ilves beskriver att det snabbt dök upp fina fynd. Bland ett vackert hänge och pärlor. Det hittades också fynd av ben och makrofossil bland annat brända sädeskorn. Även om de sistnämnda fynden vid första anblick kanske inte ser så spännande ut så är det viktiga pusselbitar som kan säga mycket om vad människor åt och odlade på platsen.

Pärla från Bartsgårda

Följande år 2021-2023 har utgrävningen fokuserat på husgrunderna och undersökt ett nytt hus varje år. Kristin beskriver att de olika husen har skiljt sig åt i utseende.  Vissa har spår från vardagsliv medan andra kan ha varit hus för rituella aktiviteter.  I filmen Kristin Ilves berättar om seminarieutgrävningarna i Bartsgårda 2023 kan du höra Kristin berätta mer om tolkningarna av de olika husen i Bartsgårda. OBS! Ljudkvalitén är tidvis störande på grund av vindbrus.

Även om utgrävningens fokus legat på yngre järnålder så har det även hittats en del både äldre och yngre fynd. Dessa fynd visar att människor har använt platsen ända sedan bronsåldern och fram till nutid.  Under grävningen 2023 valdes det att utöver fortsatta undersökningar av hus även tittat närmare på ett stenröse i området. Undersökningarna visade på att röset varit i bruk under bronsåldern och äldre järnåldern. I röset fann man fragment av kärl av keramik som visade sig innehålla spår av kött från gris och ko och samt spår av att mjölk förvarats i kärlen. 

keramik

Bartsgårdasmycket:

Under utgrävningen 2020 hittades ett vackert hängsmycke från järnåldern. Det rikt ornerade hänget från tidig vikingatid har blivit föremål för fortsatta studier där det bland annat har kunnat konstateras att hänget varit förgyllt. Smycket är ett unikt fynd på Åland men liknande smycken har hittats bland annat vid den vikingatida handelsplatsen Birka på ön Björkö i Mälaren.  

Bartsgårdasmycket

Du kan läsa mer om studierna av smycket i artikeln A compositional study of a gold-plated Viking Age pendant from the Åland Islands av Elisabeth Holmqvist och Kristin Ilves, K. Som finns publicerat i fornvännen 2022.

Fler korta filmer hittar du bland våra filmklipp